GARNEKSPORTS: Gennady Golovkin, Steve Rolls i Ali Akhmedov na otwartym treningu w NY.

Dodaj komentarz